Projects from 2011

Xerox

Gestart in het tweede semester van 2010 voor Xerox Manufacturing B.V.

Achtergrond en beschrijving

Xerox is een multinational en producent van onder meer multifunctionele printers en andere grafische apparatuur en is daarnaast actief in de dienstverlening voor onder meer grafische bedrijven. XeroX Manufacturing B.V. is één van de Nederlandse divisies van XeroX Corporation.

Binnen deze Nederlandse tak worden toners en drums voor printers geproduceerd, deze afdeling is weer onderdeel van Consumables Development & Manufacture Group (CD&MG). Dit onderdeel van XeroX is verantwoordelijk voor onderzoek naar nieuwe producten en de productie van verbruiksartikelen.

Het project

Aan GiPHouse is de opdracht gegeven om twee applicaties te ontwikkelen, deze bestaan uit de webportal en het dashboard.

In de herfst van 2010 is er door masterstudenten de eerste contacten gelegd voor het maken van afspraken tussen GiPHouse en XeroX. Na de goedkeuring van XeroX, hebben de studenten de requirements opgesteld aan de hand van FURPS+ en MoSCoW.

Nadat de startup van het project is afgerond, kunnen de studenten van het lentesemester aan de slag. Deze groep bestaat uit master- en bachelorstudenten, de masterstudenten treden hier dan op als managers en begeleiden de bachelorstudenten. De bachelorstudenten bouwen voort op het eerdere ontwerp wat is gemaakt in de herfst. Zij bekijken opnieuw de requirements en passen deze aan als nodig. Hierna vinden er meerdere terugkoppeling plaats met de klant.

Als de requirements zijn goedgekeurd, kan er gestart worden met het bouwen van de applicaties.

Het doel van het project is om een webportal te implementeren, zodat deze gebruikt zal worden voor het navigeren tussen de verschillende webapplications en webpagina’s. In de toekomst zal men meer gebruik maken van webapplicaties doordat de applicaties die lokaal worden uitgevoerd zullen verdwijnen. Als vorm van een test zal er een dashboard worden gecreëerd. Dit zal de eerste applicatie zijn voor de webportal. Deze dashboard kan door de medewerkers zelf worden geconfigureerd naar eigen persoonlijke wensen. De afdeling hoopt voor in de toekomst dat de medewerkers steeds meer gebruik zullen maken van deze webportal.

GiPOWB2

Gestart in het tweede semester van 2010 voor het Onderwijsbureau van de Radboud Universiteit.

Achtergrond en beschrijving

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Onderwijsbureau(ICIS) van de Radboud Universiteit. Momenteel is het voor het onderwijsbureau enorm lastig om te verklaren waarom de workload van de medewerkers op bepaalde punten de laatste tijd is toegenomen.

Het project

Binnen GiPHouse zal er daarom een tool ontwikkeld worden om de workload per werkzaamheden weer te geven. Op deze manier kan er eenvoudig een overzicht worden gemaakt van de volgende onderwerpen:

  • Het effect van veranderingen
  • De verdeling van medewerkers over de taakvelden
  • De workload per medewerker en het totaal
  • De workload per taakveld en het totaal

Voor dit project zal er gebruik gemaakt worden van MS Visual Studio in C# in combinatie met Microsoft.net Framework 3.5 of hoger. De gebruikersinterface zal ontworpen worden in Windows Presentation Foundation. De applicatie zelf zal standalone op een Windowsclient draaien

NBC

Gestart in het tweede semester van 2010 voor NieuwBouwCentraal.

Achtergrond en beschrijving

NBC staat voor nieuwbouw centraal. NieuwbouwCentraal is een sociaal web platform dat zich richt op potentiële kopers van nieuw opgebrachte huizen. Daarnaast probeert het kopers, aannemers en andere partijen met elkaar te verbinden. De website zelf is gebouwd op basis van PHP, gebaseerd op PHP Infusion.

Het doel van de website is om kopers aan te trekken, maar helaas voldeed de eerste versies van de website niet. Het grootste probleem was de interface design, waardevolle informatie werd niet op de manier doorgegeven aan de gebruiker wat volgens het design wel was op gehoopt.

Daardoor was het nodig om een redesign van de website te doen, aan GiPHouse de taak om de website, de gebruikerseisen en de back end te veranderen.

Het project

In het herfstsemester zijn er door masterstudenten voorbereidingen getroffen voor de overdracht aan de studenten die het project tijdens het lentesemester ondersteunen. In de herfst zijn er afspraken gemaakt met de klant, zijn de requirements vastgesteld en is er alvast een start gemaakt met de architectuur.

In de lente zijn de bachelorstudenten verder gegaan met het definiëren van de requirements. Daarnaast is de documentatie van de architectuur opnieuw bekeken en verder uitgebreid. Tijdens het lentesemester zal er ook gestart worden met de herinrichting van de website, dit zal zowel aan de zijde van de front end als de back end gebeuren.

Verder zal er een testplan worden opgesteld, dit om het systeem in de verschillende fases te testen en om te controleren of dit alles voldoet aan de requirements. Een risk analysis zal een overzicht geven van de mogelijke risico’s en deze worden bij het project ingecalculeerd.

SIMPLIS

Gestart in het tweede semester van 2010 voor het Onderwijsbureau van de Radboud Universiteit.

Achtergrond en beschrijving

SIMPLIS staat voor Scientific Institute, Management, PLanning and Information System.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Onderwijsbureau(ICIS) van de Radboud Universiteit. Dit systeem zal een verzameling zijn van verschillende systemen die binnen de Radboud Universiteit worden gebruikt. Alle deze systemen worden uiteindelijk gecombineerd tot een centraal systeem. Momenteel bestaat er een apart systeem voor de cursusplanning, een systeem voor cursusinformatie, een systeem voor medewerkergegevens en systemen die zorgen voor de communicatie tussen al deze systemen. Dus een hoop verschillende systemen voor eigenlijk nagenoeg dezelfde informatie.

Het project

Aan GiPHouse de taak om dit allemaal te vereenvoudigen. In het herfstsemester zijn er voorbereidingen gedaan voor de bouw van dit alles kan beginnen. Er is gebruik gemaakt van MoSCoW om de prioriteiten van de requirements aan te geven en FRUPS+ voor het classificeren van de verschillende requirements. Tevens is er tijdens dit semester een technisch design gemaakt en er is gekeken naar de functionaliteit van de verschillende systemen. Dit om de werking van de systemen verder te kunnen specificeren en deze informatie gebruiken voor de bouw van een nieuw centraal systeem.

Voor het lentesemester is het nu de taak aan de studenten om nogmaals de requirements scherp te stellen in samenwerking met de opdrachtgever. Hierna kan er een start worden gemaakt met de bouw van het systeem. Men zal ook gebruik maken van het Zend Framework wat weer gebaseerd is op het MVC Framework.

Info Support

Gestart in het tweede semester van 2011 voor Info Support

Achtergrond en beschrijving

Info Support is een bedrijf dat software ontwikkelt en beheert. Software wordt ontwikkeld in teams en het is van uiterst belang dat een manager het ontwikkeltraject goed kan monitoren. Het is voor een manager interessant om de informatie over zijn project op een centrale plaats beschikbaar te hebben.

Het project

GiPHouse heeft de opdracht gekregen om een tool te ontwikkelen waarmee project managers de mogelijkheid hebben om informatie over hun project op te vragen of te rapporteren. De requirements voor dit project zijn opgesteld in het semester (start februari 2011) voorafgaand aan het semester (start september 2011) waarin de ontwikkeling werd gestart. Het project wordt uitgevoerd op een agile manier die uit 3 sprints bestaat. Iedere sprint wordt er een werkend product opgeleverd. Na de eerste sprint was de gebruikers interface zichtbaar, na de tweede sprint was hier basis functionaliteit aan toegevoegd en in de derde sprint is de rest van de functionaliteiten toegevoegd.

Politie Gelderland-Zuid

Gestart in het tweede semester van 2011 voor de politie regio Gelderland Zuid

Achtergrond en beschrijving

In 2010 heeft de politie regio Gelderland Zuid een project binnen GiPHouse gedaan met als resultaat een applicatie waarmee ze informatie van de social network sites kunnen afhalen. Het was voor dit project niet nodig om de opslag van de data te organiseren.

Het project

GiPHouse heeft in 2011 de opdracht gekregen om ook eens naar de opslag van de data te kijken. Het doel van dit project was om de database te optimaliseren. De requirements voor dit project zijn opgesteld in het semester (start februari 2011) voorafgaand aan het semester (start september 2011) waarin de ontwikkeling werd gestart. Het project wordt uitgevoerd op een agile manier die uit 3 sprints bestaat. Iedere sprint wordt er een werkend product opgeleverd.


About

GiPHouse is a unique student-run company that develops software and practices entrepreneurship at the Radboud University.

Social Links

Contact information

Toernooiveld 200, Room M1.0.13
6525 EC, Nijmegen
The Netherlands